Kronika - přípravný TEAM

Středa 11. 8. - k večeru přijíždí hlavní vlna přípravného teamu.Po ukrutném stoupání na Sv. Horu nás přivítala skupinka recepce a bez větších zmatků jsme se všichni ubytovali.Převážná část bydlí na 1.ZŠ a teamy tisk, centrum, sekce a recepce bydlí v exercičním domě, bratrů redemptoristů, přímo na Sv. Hoře. Bylo nás asi 250 a naším cílem je připravit půdu a modlit se za ty, kteří přijedou za týden.

Čekala nás teplá večere ve školní jídelně a pro několik vyvolených vaří třikrát denně i sestřičky vincentky v klášteře. S plnými žaludky jdeme do baziliky a účastníme se mše svaté sloužené za všechny, kteří přijedou nebo ještě váhají, ale i za ty , kteří nemohou přijet a modlí se za nás.

Hlavní organizátoři jsou p. Miroslav Šimáček a p. Jenda Balík, jejich vysílačky a mobilní telefony jsou v provozu nonstop… Vládne zde všeobecné nadšení ze shledání přátel z celé republiky.


Čtvrtek 12. 8. - V 7.00 hod nás šetrně budí kytara a čeká na nás snídaně. Ranní modlitby se ujal p. Šimáček a slovo na den? "Jen jednoho je třeba." Otec Šimáček zdůraznil , že práce je požehnaná , nikoli zatracená . Vše co obětujeme či učiníme pro Boha se nám stonásobně vrátí.

Po snídani se rozcházíme do svých pracovních skupinek. Stavaři již svou práci znají a dál staví pódium. Ale málokdo z nás ostatních tuší ,co nás vlastně čeká. Navzájem se představujeme a snažíme se pochopit co je naším úkolem.

Po obědě se už většina pustila do práce. A tak propagace maluje ukazatele, šipky, výzdobu …. Ubytovatelé a pořadatelé se pouští do města, aby se tu vyznali a věděli kam vedou všechny ty uličky, cesty a silnice.Recepce a další skupinky , které budou mít práci až později, připravují materiály a upomínkové předměty pro návštěvníky setkání. Zapojujeme se do práce, aby vše rostlo a zdokonalovalo se. Někteří z nás se snaží využít volno i pro duchovní růst a seznámení s novými lidmi, protože při samotném setkání už tolik volna nebude.Po obědě, tedy od 13.30 - 16.00 je v bazilice možnost sv. smíření a adorace.S radostí jsme přivítali Střípky, kteří nás budou provázet celým setkáním.Přijelo 32 členů a během dalších dní přijedou ostatní. Po večeři vrcholí celý den mší svatou.Jistě každý cítí Boží přítomnost mezi námi. Od 22.00 už není možno hlasitě se projevovati a ve 23.00 jdeme do "hajan".


Pátek 13. 8. - Celým dnem nás provází slovo "Bůh je nekonečně milosrdný a věrný." Ranní modlitbu vede p. Vít Zatloukal.Pódium je již téměř zastřešené a ruce stavařů se plní mozoly. Zdravotníci plní své povinnosti a první angína je již zneškodněna. Propagační skupinka má plné ruce práce s malováním kulis na pódium, informační tabule ukazují jejich zručnost a fantazii. Také už máme kam psát vzkazy , připomínky a hlavně dojmy.Ředitelé místních škol předávají ubytovatelům školy.Dle vlastních slov ubytovacího týmu tak činí s nesmírnou ochotou a rádi vyhovují všem jejich požadavkům. Každý bude mít kam složit hlavu. Je důležité , aby každý návštěvník při příjezdu věděl kam a kudy má jít . Budou mu k tomu sloužit pořadatelé, kteří si každý den připravují strategii, jak zabezpečit nebezpečné křižovatky . Plní město šipkami a ukazateli. Sami se již dobře orientují ve spleti ulic na mapkách.Také podnikli výpravu za účelem připravit sobotní putování a prý se máme na co těšit.Recepce neúnavně slouží na centru, stravovatelé stříhají a razítkují stravenky.Jsou spokojení, protože budou po celou dobu setkání takříkajíc u "zdroje". Skupinka tisku připravuje nulté číslo časopisu Svahor, který bude vycházet každý den setkání.Kouří se jim přitom nejen z hlav , ale i z počítačů,scannerů, tiskáren , kopírek….

Odpolední adorace a večerní slavení eucharistie pomáhá k tomu,že zde žijeme všichni jako bratři a sestry. Budujeme Boží město a cítíme sílu modlitby. Děkujeme všem , kteří se za nás modlí,protože jejich modlitby jsou vyslyšeny.


Sobota 14. 8. - Do nového dne nás uvedl p. Slávek Švehla se slovem: "Nebudete-li jako Boží děti, nevejdete do Božího království. "Jeden člověk se ptal mnicha, jak se dostat do Božího království. Místo odpovědi ho mnich stále posílal s košíkem pro vodu, až člověku došla trpělivost a protestoval: "Tohle nemá s tím, jak se dostanu do Božího království, nic společného! To je nesmyslná práce. "A teprve nyní dostal od mnicha odpověď: "Všiml sis, jak je teď košík čistý? "Není důležité, zda se nám vždy daří žít dle Božích zákonů, ale že se o to stále znovu pokoušíme. Proto jsem celý den čistili své košíky - duše a přitom jsem nezapomínali mezi snídaní, obědem a večeří pracovat.

Na pódiu proběhla zkouška statiky a dopadla dobře. Všichni doufáme, že statičky odvedly dobrou práci a snad celá ta konstrukce nespadne. Největší kus práce má před sebou propagace - výzdoba. Stříhají a ručně (!!!) šíjí plátna,která mají zakrýt nepěknou konstrukci lešení a slouží jako podklad pro výzdobu pódia. Stále přijíždějí noví a noví lidé - tudíž strávníci a tak už i stravovatelům začíná těžká práce v jídelnách u nádobí.Informátoři našli ve své práci systém, sehnali si informace a jejich slogan mluví za všechno : "Ptejte se na co chcete a my vás pošleme tam, kde vám to snad řeknou!" Před večeří se prodávalo nulté číslo Svahoru, nutno říci , že s úspěchem.Možná proto, že se prodával v jídelně, tak si ho každý koupil, aby mu utekla doba čekání ve frontě.

Večer se slavila slavnost nanebevzetí Panny Marie. Součástí byl světelný průvod kolem baziliky . Na tomto poutním místě má takovéto uctívání Panny Marie staletou historii a každý rok sem proudí nespočetné množství poutníků.


Neděle 15. 8. - Budíček byl posunutý na 6.30, protože byla neděle svátek Nanebevzetí Panny Marie a my jsme se chystali na pouť na Makovou horu. V 7.00 jsme opět poctili svou přítomností jídelní na 1.ZŠ. S sebou jsme si každý vzali věci potřebné na tuto celodenní pouť. Hlavně odhodlané srdce a v něm všechny naše blízké. Každý dostal malý balíček s obědem. Pořadatelé začali na půl úvazku fungovat. Korigovali všechny až k místu odjezdů autobusů. Odtud opustili 4 autobusy plné poutníků (nás z přípravných skupinek) Příbram a vydali se na Makovou horu. Zpočátku se zdálo, že nás povezou i zpět, protože obloha byla temná jako duše před zpovědí, ale nakonec to dopadlo dobře. Na Makové hoře nás přivítalo sluníčko a my jsem se spojili v modlitbě (v kruhu jeden vedle druhého) a slůvkem na den nás dnes oslovil P.Adrián Zemek. Každý jsme si mohli uvědomit co všechno může taková pouť znamenat. Přinášíme s sebou své starosti i své blízké, musíme snášet bez reptání hlad, žízeň, horko i zimu, malé nebo nepohodlné boty, a pak má naše pouť smysl. Potom jsme si každý mohli prohlédnout Makovou horu, barokní poutní chrám zvenku i zevnitř, popovídat s místním poustevníkem nebo se svou skupinkou, posvačit a nebo meditovat při pohledu na krásný výhled do dalekého okolí s přehradou Orlík a zámkem. Na travnatém plácku před chrámem se brzy nato představily všechny skupinky přípravného týmu. Poznali jsme kolik členů má každá skupinka a co je vlastně náplní jejich práce. Některé nám to podali vtipně, jiné vážně a profesionálně, každopádně to vše přispělo ke sblížení všech a k dobré atmosféře. Po mši svaté, kterou sloužil P.Zemek, jsme poobědvali z balíčků a vydali se na zpáteční cestu na Svatou horu. Cestou svítilo sluníčko pomodlili jsme se desátek růžence a šťastně dorazili kolem 17 hodiny nahoru. Po večeři následovala očista duší při společném vyznání hříchů v bazilice, modlitba a zpívané litanie k Panně Marii. Přivítali jsme i nové tváře z řad zdravotníků a animátorů. Večerka byla tentokráte už ve 22.00 hod. Je třeba se zmínit o Svaté Hoře v době, kdy jsme putovali z Makové hory. V místní bazilice se konala pouť ve svátek Panny Marie Nanebevzaté se mší, kterou celebroval papežský nuncius Giovanni Copa a s parádním programem při kterém byla svatohorská soška nesena ve zlatých nosítkách, měla ještě jeden svůj významný okamžik. Správce poutního místa, redemptorista P.Břicháček se loučil, protože po téměř 10 letech působení ze Svaté hory odchází.


Pondělí 16. 8. - Po probuzení do mlhavého počasí nás čekala snídaně a potom jsme se všichni sešli v bazilice k ranní modlitbě. Tentokrát k nám promluvil P.Jožka Havelka. Slovo na den si vzal z Matoušova evangelia. Nikdo z nás na to jen tak nezapomene, protože svá slova zdůraznil výstižnou scénkou. A tak se budeme snažit o dokonalost, být perfektní a rozdat vše, co máme, pak bude nebeské království i naše. K tomu opět zapěli Střípky a vše si mohli poslechnout i dva první cizinci-dvě Rusky. Dopoledne se opět rozběhli všichni za svou prací. Liturgové a tiskaři vykládali z kamionu vodu (balenou).Pořadatelé se svými krásnými šátky vyšli opět do ulic měst, aby ještě naposledy zmapovali nebezpečná úskalí, která by poutníky mohla potkat. Ubytovatelé odvážně přebrali během dne poslední školy, kterých je celkem 17. Všechno probíhá bez větších problémů, protože nad námi bdí náš tatínek v nebi. Dnes už v počtu 25 začali spolupracovat naši zdravotníci s místními doktory, navštívili hygienu a obhlédli školy. Na 1.ZŠ neúnavně a bez zastavení pracuje, maluje, stříhá, lepí a tvoří díla všeho druhu skupinka propagace a dílen. Všude přibývají letáky a umělecky zpracované nápisy a ukazatelé. Svatá Hora vskutku ožívá. Pódium je již zastřešené, přesto se stavaři neustále předbíhají ve frontě na jídlo. Jejich práce je ale popravdě oceněníhodná. Před pódiem je živo jako v mraveništi, pilní mravenečci zahalují trubky lešení do lněných pláten, což bude podklad pro další skvosty- siluety katedrál osmi našich diecézí. Informátoři sbírají informace, vojáci stavaři staví pro své kolegy, kteří sem pod vedením P. Tomáše Holuba přijedou z celé republiky v počtu kolem šedesáti. Velitelem tábora bude nadporučík Svoboda. Stravovací skupinka převzala 9 jídelen a připravuje se na příjezd přes 3000 lidí. Doposud doplňují čaj, umývají nádobí a připravují jídelnu pro přípravný tým (asi 350 lidiček). V tiskovém centru se pracuje na novém čísle Svahoru, recepce zaznamenává příjezd prvních mladých návštěvníků tohoto setkání, kteří pomáhají v exercičním domku, práce je všude spousta. Na centru je pilno, zajišťují se rodiny pro ubytování kněží, navazují kontakty s biskupy, upřesňuje se program, zajišťuje se dodávka triček a tašek, dotisk brožur. To vše se děje v kontaktu s českou biskupskou konferencí přes tiskové centrum. Zodpovědný za sekretariát je P.M.Šimáček. Před pódiem vyrostl stan rádia Proglas a na place před pódiem se usadili zvukaři. Na večeři si může každý popovídat při čekání ve stále delší a delší frontě. V odpoledních hodinách totiž dorazili dlouho očekávaní a nepostradatelní vojáci. Den zakončila Den zakončila mše sv., kterou sloužil P.Havelka. Uvítali jsme mezi sebou první poutníky a dokonce 4 Francouze. Následovalo svědectví těch, kteří prožili v těchto dnech něco pěkného s čímž se chtěli s ostatními podělit. Byl to poslední společný večer přípravného týmu v bazilice. Po závěrečné modlitbě si každý na recepci musel vyzvednout stravenky, bez kterých dnes nikdo nesměl usínat.
Kronika Fotogalerie Svahor Texty Fórum
Přípravný týden | úterý | středa | čtvrtek | pátek | sobota | neděle